Fondacioni  “KASTRIOT KADRI PONARI” është institucion i pavarur, zhvëllimor projektesh, social-kulturor, jofitmprurës, pa anëtarësi, në mbështetje të Nismës “Të zhvillojmë Tropojën e etërve dhe fëmijëve tanë”, në formën e Fondacionit.

Qëllimet kryesore të këtij Fondacioni janë:

Qëllimi i Fondacionit është që të kontribuojë në Zhvillimin dhe Rikualifikimin Urban për gjithë qytetin e  Tropojës, zhvillimin dhe përmirësimin e jetës kulturore-sociale të qytetit.

Objekti i veprimtarisë :
Për arritjen e qëllimit të mësipërm Fondacioni do të ushtrojë veprimtarinë në këto drejtime kryesore:
a.Të kryej rikonstruimin e të gjitha rrugëve të brendëshme të blloqeve të banimit  me të gjithë elementet urbanë përfshi ato të parkimit, të  gjelbërimit të hapësirave rekreative të pushimit, aktiviteteve sportive, këndeve të lodrave per fëmijë dhe moshës së tretë, perfshire elementet e infrastruktures së brendëshme të blloqeve të banimit, si ndricimi i jashtëm, kanalizimi dhe largimi i ujrave të bardha, rikonstruktimin e kanalizimit të ujrave të përdorura, ujësjellësit, telefonisë dhe fibrave optike.
b.Të kryej rikonstruksionin e jashtëm të ndertesave  në bashkëpronësi kolektive dhe shtetërore nëpërmjet rikonstruktimit të fasadave, çative dhe taracave të amortizuara të qytetit.
Të promovojë nëpërmjet dixhitalizimit ( GIZ) Tropojën.
d.Ndihmë ekonomike-sociale për familjet në  nevojë.
e.Kontribute  për jetën sociale-kulturore në jetën kulturore të qytetit.
f.Ndihmë ekonomike për familjet në raste nevoje, fatkeqësie, force madhore etj.
Rregullat për pranim dhe përjashtim mbështeten në rrespektimin e Kartës Europiane të të Drejtave të Njeriut, në legjislacionin shqiptar për të drejtat e njeriut, dhe ne Kodin Civil Shqiptar.

DREJTORI EKZEKUTIV

Kastriot Ponari